ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 4

13/10/2017

Overzicht

-         Nieuwsbrief 1: globale opsomming van maatregelen

-         Nieuwsbrief 2: kapitaalvermindering

-         Nieuwsbrief 3: investeren nog in 2017 of 2018?

-         Nieuwsbrief 4: vooruitbetaalde kosten en voorzieningen voor kosten

 

 

 

VOORUITBETAALDE KOSTEN

 

HUIDIGE REGEL

Een vennootschap mag de kosten aftrekken die zij in een bepaald jaar draagt en betaalt, ook al slaan die kosten op de toekomst, we noemen dit “vooruitbetaalde kosten”.

 

Voorbeeld

Zelf heb je niet veel centen, maar uw vennootschap zit er warmpjes in. Bovendien wil de vennootschap een nieuw pand betrekken, maar wil u geen onroerende goederen in uw vennootschap.

 

U koopt privé het onroerend goed. U sluit met uw vennootschap een huurovereenkomst waarbij zij 10 jaar huur nu vooruitbetaalt.  Met dat geld kan u privé een groot deel van het gebouw betalen. 

De vennootschap mag het totale bedrag aan vooruitbetaalde huur in één keer van de resultaten van het boekjaar waarin zij betaalt, aftrekken. Het belastingbedrag dat de vennootschap daardoor uitspaart, kan zij voor andere doeleinden gebruiken. Zelf wordt u  als ontvanger van de huur slechts op de jaarhuur belast, hetzij 1/10 van de ontvangen som per jaar.

 

Op deze wijze kan u geld van de vennootschap privaat aanwenden , zonder belasting op een voordeel van alle aard op uw rekening-courant.

 

VANAF 2018

Vooruitbetaalde kosten zullen niet meer aftrekbaar zijn op het moment van betaling ervan, maar in het jaar waarop de kost betrekking heeft.  10 jaar vooruitbetaalde huur zal dus voor 1/10de aftrekbaar zijn in het jaar van betaling. 

 

 

 

VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN

 

HUIDIGE REGEL

Indien een kost in de toekomst waarschijnlijk is, mag u een voorziening voor deze kost aanleggen en aftrekken van de belastingen, ook al heeft u de kost  nog niet gemaakt.

 

Voorbeeld

Een klant heeft schade geleden welke u zal moeten herstellen. U erkent de feiten, maar heeft nog geen tijd gevonden om het werk te herdoen. U mag de kost van de herstelling ramen, reeds aftrekken van de belasting.

Of u betwist uw fout en u wordt voor de rechtbank gedaagd, ook dan mag u de geraamde kost ingeval u de rechtszaak verliest , reeds aftrekken van de belastingen, zelfs al is er nog geen uitspraak.

 

VANAF 2018

Een voorziening zal pas mogen worden afgetrokken van de winst indien de schuld zeker en vaststaand is.

 

Voorbeeld

Er is een vonnis waarbij u schadevergoeding moet betalen, maar u heeft die nog niet betaald.

Of u heeft een factuur van een aannemer die de door u aangerichte schade bij derden zal herstellen, maar dit nog niet heeft gedaan.

 

 

ACTIE

Indien u schadegevallen heeft, garantieclaims, kan u overwegen nog dit jaar een voorziening aan te leggen, waardoor u nog belasting kan sparen aan de hogere tarieven.

 

Om u daarbij te begeleiden, zodat we uw voorziening bij de fiscus kunnen staven, zijn we graag tot uw dienst.

 

 

 

BELASTING BETALEN, OOK WANNEER U VERLIES HEEFT

 

Dit is een venijnige maatregel, laten we het uitleggen met een verhaaltje.

 

U heeft dit jaar verlies geleden, minder gewerkt wegens een knieoperatie, een beetje teveel geïnvesteerd, … kan gebeuren.

Tot overmaat van ramp werd uw dochter 18 en was je verplicht J haar een feestje aan te bieden. Er waren wel wat zakelijke relaties uitgenodigd, maar toch vooral familie en vrienden/vriendinnen van je dochter (mag ik hopen). Dat feestje heeft 4.000,00 gekost en omwille van de enkele professionele relaties, steken we de factuur in de boekhouding.

We sluiten uw jaarrekening af met een verlies van 10.000,00.

 

Een ongeluk komt nooit alleen, zo is het een vaste regel dat, wanneer u al de pech heeft verlies te hebben geleden u ook de fiscus op bezoek krijgt.  Na discussie aanvaardt de controleur 1.000,00 van dochters’ feestje als beroepsmatig.

 

HUIDIGE REGEL

Het verlies werd teruggebracht van 10.000,00  – 3.000,00 verworpen kosten tot 7.000,00 en was er uiteraard geen belasting verschuldigd.

 

VANAF 2018

het verlies blijft 10.000,00; maar u moet belasting betalen op de 3.000,00 verworpen kosten.

 

 

BESLUIT

Op bij controle verworpen kosten, zal steeds belasting moeten worden betaald, zelfs als het bedrijf verlieslatend is. 

Deze maatregel is genomen om de bedrijven aan te zetten een juiste aangifte in te dienen.

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief.

 

 

Wij besteden de grootste zorg aan de teksten die wij publiek maken. Niettegenstaande dat kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en de volledigheid van de teksten die al naargelang het geval ook een opinie kunnen inhouden. Voor gepersonaliseerd advies kunt u met ons (kantoor) contact nemen.